RÅDET

 

 

Här är två utdrag ur kapitel 22 i ”En Utomjordings Dagbok”, som förklarar en del om Rådet och Förbundet.

© Copyright 2003 Channie Centara All Rights Reserved

 

 

Rådet

 

"Så kallas den enhet, den grupp, som tillsammans styr Förbundet. Alla rådsmedlemmar är folkvalda och en röst av missnöje räcker för att avsätta någon. Detta har dock aldrig skett. Rådets högkvarter ligger på Azhiz. Det är Drottningen som är ledare, men hon tar även hjälp av sin bror och personerna i Rådet. Det är 1.217 personer i Rådets topp, men under dessa finns många fler. Delvis är denna undergrupp indelad i utskott, nästan som departementen i USA. Man har ett för hälsa, ett för teknik, ett för andlighet och så vidare. Alla i Rådet är av mycket hög rang.

 

Channie hade på den tiden svårt att sätta sig in i deras titlar, förstå Rådets fulla struktur och dess syften. Vidare hade hon skrivit:

Tydligen bildar de alla med sina olika titlar och rang en pyramidform, med Drottningen i toppen. Inget av allt det här med Rådet, liknar Jordens maktsystem eller militära system. Här lyssnar man till allas röst och den fria viljan styr. Varje persons röst skall bli hörd via ombud eller direkt telepatiskt. Ombuden finns överallt i universum. Hela universum är noga indelat enligt olika mönster. Varje planet har fyra ombud, ett i varje väderstreck; nord, syd, öst och väst. Varje solsystem och dimension har sina egna ombud. Vidare finns det en indelning i sektioner. Ett ombud för varje galax om fyra ombud för varje vändkrets. En vändkrets är en indelning av en mängd galaxer, i ringar som löper genom universum, likt lökringar. Jorden ligger 32 vändkretsar ifrån Rådet och tjugoåtta ifrån en annan viktig utpost. Alla våra närmaste galaxer, som vi kan se från Jorden, tillhör samma vändkrets som vi. Vändkretsarna är enormt stora, ogreppbara med jordiskt mått och tänkande. Till sist så finns det en person som har hand om hela vändkretsen. Det är denna person som går till, eller sitter med i, Rådet. Systemet är alltså uppbyggt av olika personer, en för varje delbit. Drottningens bror är dock ett undantag. Han har ensam hand om en hel galax, med alla dess plan. Det innebär allt från delbitarna på planeterna, upp till hela galaxen. Vidare för han själv deras talan i Rådet. Dessutom finns i den galaxen andra dimensioner, som på olika plan löper genom hela eller delar av galaxen. Genom ”hans” galax löper nästan femhundra dimensioner och det är mycket. Nästan alla planeter i den galaxen är dessutom bebodda.

 

Man har inom Förbundet ett system av stjärnor och ränder på kläderna, som visar vilken rang personen har. Allt för att lättare kunna se vad de arbetar med, vad man kan fråga dem om, eller be dem göra. Det finns även andra symboler, till exempel små kragsymboler och tecken som står för olika ordnar. Cha orden är högst och sedan kommer Khahn. Man kan vara befäl via en orden och i så fall är man ”högre” än om man bara har stjärnor och ränder inom samma befälsposition. Till exempel: En kapten med befälsbeteckningar inom Cha orden är av högre rang och har längre utbildning, än en kapten utan ordenstillhörighet. De olika befälsutbildningarna är alltid långa och spänner över flera livstider om flera hundratals år.

 

Rådets medlemmar är alla mycket speciella och tydligen extra duktiga. Yexes säger att det finns flera för Jordens människor kända personer med i Rådet. Alla de som vi kallat för visa, heliga män och kvinnor, profeter, helgon, gudar och gudinnor i olika religioner, finns med i Rådet. Till exempel: Jesus, Maria, Krishna, Buddha, Mohammed och så vidare. Många av Rådets högre personligheter är givetvis också sådana som vi aldrig hört talas om på Jorden, men som betytt mycket för utvecklingen i universum. En del av dessa personer har det bildats legender om och religioner runt, på andra planeter. Undrar om Yexes är medlem i Rådet? Han har så många gradbeteckningar.”

 

 

Förbundet

 

”Så kallas en sammanslutning av planeter med goda och snälla invånare som vill leva i och för ljuset. Förbundet har en enormt stor mängd anslutna planeter, fler än vad vi har räkneord för på Jorden att beskriva. Alla medlemmar är unika och deras särart bevaras noga. Inget som är viktigt i kultur, seder och bruk får ändras eller tas bort vid ett medlemskap i Förbundet.

 

Alla medlemmar har fri tillgång till all kunskap som till exempel alla typer av högteknologi, kunskapen om universums uppbyggnad och vad tid verkligen innebär. Dock vill man inte på alla planeter ta del av tekniskt tänkande. En del vill leva helt utan eller ha mycket lite teknik hos sig. Förbundet ger inte heller ut av tekniken, utan att man först har gett ut av andlig visdom och denna visdom mottagits väl. Detta för att sådan teknik inte skall användas utan andligt kunnande. För att man skall utvecklas rätt på en planet krävs det att man förstår även det andliga. Andlighet och teknik bör gå hand i hand, säger Yexes. Annars blir det som på Jorden, där man inte kommer inpå och andligt kan förstå tekniken och uppskatta den. På Jorden är teknik ofta rena prylar att samla på, använda lite och sedan kasta bort. Teknik skall förstås och användas rätt, först då får man ut dess fulla kapacitet.

 

Förbundet stödjer och hjälper sina medlemmar på många sätt. Man har ett utbyte av mat och växter också. Denna del är den viktigaste, säger Yexes. Fruktträd och andra växter planteras, sätts in i nya miljöer där de behövs. Men detta sker bara om de där inte påverkar, stör eller slår ut den redan befintlige växtligheten. Meningen är ju att den bara ska ge befolkningen ett nytt tillskott till maten. Alla medlemmar är vegetarianer och det finns en mängd varianter istället för kött, fisk och ägg. Man lever och äter helt rätt och det gör att sjukdomar inte uppkommer. Alla är glada och harmoniska, sorg och oro existerar inte. Det finns planeter inom Förbundet där man bara läst sig till vad hat, sorg och vemod är för något. En del har svårt att fatta att disharmoni finns. Alla lever i fred och frihet, där förekommer inget våld. Man våldför sig inte heller på naturen och förgiftar inte dess rikedomar med utsläpp. Man skövlar inte i de naturtillgångar man fått, utan värna noga om dem så att de inte förstörs. Gruvdrift på planeter förekommer ej. Istället bryts mineraler, metaller och så vidare på bland annat asteroider.”

 

© 2007-2019 BETINAS HEALING All Rights Reserved

 

For more information feel free to contact Betina