Andlig Upplysning

Av Channie

 

 

Andlig upplysning kommer i olika steg. Och den Totala Upplysningen och dess steg tar aldrig slut, inte ens för en redan Upplyst Mästare.

 

Det första steget i vanlig andlighet är vanligtvis en ny form av medvetande, nyfikenhet och ett bredare sökande efter svar. Det första steget i en andlig utveckling mot Upplysning är mycket mer avancerat. Där det handlar om en person som redan har sökt och funnit svaren på mycket mer än andra har kommit att förstå, och även är medvetna om. Personen har redan utvecklats och växt, kanske i många, många år och nu har personen nått så långt att deras egen, personliga frekvens i kroppen har börjat förändras och höja sig själv och vill ändra tonen. Den inre vibrationen på den minsta nivån inne i en atoms absolut minsta byggnadsdel vill förändra sin ton. När detta har hänt, har hela kroppen och alla dess atomer ändrat frekvensen och den personen har, genom det, nått en ny och högre vibrerande personlig frekvens.

 

Vid de högre stegen i Andlig Upplysning, när den egna specifika personliga frekvensen når ännu högre nivåer, börjar ”mörka eteriska partiklar” med en lägre frekvens att lämna kroppen, auran och det yttre lagret av Själsstrukturen. Vid denna process är det faktiskt är möjligt för en person att uppleva eller se i luften omkring sig, små, små mörka fläckar med ljus i mitten. Storleken på dessa, mörka fläckar kan variera beroende på den personens nivå av utveckling. När detta händer, reagerar omgivningen, särskilt djur och natur. Natur reflekterar tillbaka personens Andliga Upplysning. Djur reagerar med nyfikenhet och kan sitta och titta i luften, eller auran kring personen. Personen som Andligen kan se kommer då, troligtvis, se responsen i naturen på personens nya Andliga standard. Naturen reagerar ofta mycket starkt. Den ger ut ett skimmer av guld runt bladen på träd, buskar, gräs och blommor. Skimret når ut och försöker röra vid det yttre lagret av personens aura. Den vill visa att personen nu djupare tillhör och med mer harmoni, är kopplad till allt omkring dem.

 

Nästa steg är att nya ljusa eteriska partiklar med en högre vibration är dras till personen och när de kommer in, ersätter de gamla mörka partiklarna. De nya ljusa partiklarna kan också upplevas, den här gången, som små, men ljusare, lysande och mycket vitare fläckar, med ett ännu ljusare ljus i mitten. I detta skede av Andlig evolution, kan personen till och med uppleva att de lyser lite i mörkret och att det är ljust under täcket i sängen. De kommer fortfarande att behöva sin nattlampa för läsning, haha!

 

När personen börjar uppleva sitt sanna Ljus, innebär det inte att de får full tillgång till alla sina egna eller universella krafter, minnen av parallella eller tidigare liv, universella språk, telepati eller andra möjligheter som fri levitation. Det är mycket vanligt att personen då känner stark drift att byta namn. Detta beror på att det gamla namnet inte längre resonerar på rätt sätt med personens nya frekvens. Vid denna del av Upplysning, är det smart att ha hjälp. Hjälp från någon som redan vet eller förstår bara lite mer än du själv gör. En person som vet vad som kommer hända härnäst och vad som sannolikt skulle bli nästa steg. För när minnen, bilder och tecken börja strömma in, kan det vara lite överväldigande, till att börja med. Och det kan vara lite svårt att tolka allt detta alldeles själv. Ibland är det svårt att förstå alla minnen, bilder och tecken och sedan, på toppen av det, ha någon som börjar prata i sitt huvud. Det skulle kunna vara lite för mycket för många. Därför att i detta skede, kommer den andliga ledarens guider och skyddsänglar försöka ta ett steg närmare personen och göra sina röster hörda. I början kan det vara som att ha en radio som måste justeras för rätt frekvens, så att den bättre kan få in den specifika kanalen som du önskar. Eller som en TV som behöver en justering av färg, kontrast och ljud. För vissa kan det vara så att de bilder eller texter man ta emot är mycket små. Allt detta beror på det faktum att de eteriska partiklarna inte har riktat in sig ännu och ställt sig i rätt ordning för hur saker ska vara.

 

Vad som kan sägas om Andlig Utveckling mot Upplysning är att du aldrig kan bli den andliga ikon som du bär inom dig och i ditt hjärta som det perfekta exemplet på Andlighet. Den där speciella Mästaren eller Guden, kvinnliga Mästaren eller Gudinnan som dina egna föreställningar har lett dig till, de som du ser upp till och tror på i ditt djupaste av din existens, kan inte bli duplicerade. Det är mest troligt att du kommer att bli något helt annat, eftersom det räcker med 1 Ärkeängel Michael, 1 St. Germain, 1 Jesus och 1 Jungfru Maria etc. Dessa och andra Mästare, Gudar och Gudinnor står för något mycket speciellt och de har sina specifika energier och krafter som de arbetar med. Och du och jag kommer att stå för något speciellt, men med våra egna energier och krafter att arbeta med när vi fullvuxna. Och du och jag blir lika unika som våra idealistiska Andliga ikoner. Men vi kommer att bli det, på vårt eget sätt, eftersom alla är olika och alla är unika. Vi är alla separata bitar och högst unika. Vi är små bitar i livets enorma pussel, där ingen bit bör se likadan ut som en annan.

 

 

 

Spiritual Enlightenment

By Channie

 

 

 

Spiritual Enlightenment comes in different steps. And the Total Enlightenment and its steps never end, not even for an already Enlightened Master.

 

The first step in regular spirituality is usually a new form of consciousness, curiosity and a wider search for answers. The first step in a spiritual evolving towards Enlightenment is much more advanced. There it is about a person who already has searched and found the answers to much more than others have come to understand, and even are aware of. The person has already evolved and grown, maybe for many, many years, and now the person has reached so far that their own, personal frequency in the body has started to change and raise itself and wants to change the tone. The inner vibration on the smallest level inside of the atom’s absolute smallest building part wants to change its tone. When this has happened, the whole body and all of its atoms have changed the frequency and the person has, by that, reached a new and higher vibrating personal frequency.

 

At the higher steps of Spiritual Enlightenment, when the own, specific personal frequency reaches even higher levels, “dark etheric particles,” with a lower frequency, will start leaving the body, the aura and the outer layer of the Soul structure. At this process it is actually possible for a person to experience, or see, in the air around them, small, small dark specs with light in the middle. The size of these “dark” specs can vary depending upon the level of the person’s development. When this happens, the surroundings react, especially the nature and animals. Nature reflects back the person’s Spiritual Enlightenment. Animals react with curiosity and can sit and look in the air, or the aura, around the person. The person who spiritually can see will then, most likely, see the response in nature for the person’s new Spiritual standards. Nature responds often very strong. It gives out a shimmer of gold around the leaves of trees, bushes, grass, and flowers. The shimmer is reaching out and trying to touch the person’s outer layer of the aura. It wants to show that the person now more deeply belongs to, and with more harmony, is connected to everything around them.

 

The next step is that new “light, etheric particles”, with a higher vibration are drawn towards the person and when they come in, they replace the old “dark” particles. The new, light particles could also be experienced, this time, as small, but brighter, glowing and much whiter specs, with an even brighter light in its middle. At this stage of Spiritual evolution, the person can even experience that they are glowing a little bit in the dark and that there will be light underneath the covers in their bed. They will still need their nightlight for reading, haha!

 

When the person starts to experience their true Light, it doesn’t mean that they get full access to all their own, or universal, forces, memories of parallel or past lives, universal languages or telepathy, or other possibilities like free levitation. It is very common that the person then feels the urge to change their name. This is because the old name no longer resonates in the right way with the person’s new frequency. At this part of Enlightenment, it is smart to have help. Help from someone who already knows or understands just a bit more than you yourself do. A person who knows what will happen next and what would be the likely next step. Because when memories, pictures, signs start to flow in, it could be a little bit overwhelming, to start with. And it could be a little bit difficult to interpret all of that yourself. Sometimes it is difficult to understand all the memories, pictures and signs and then, on top of that, having someone starting to talk in your head. That could be a little bit over the edge for many. Because at this stage, the spiritual leader’s guides and guardian angels will try to step one step closer to the person, and make their voices heard. In the beginning it can be like having a radio that needs to be adjusted for the right frequency, so that it can better receive that specific channel that you wish for. Or like a TV that needs an adjustment to the color, contrast, and sound. For some it could be that the receiving pictures, or the text, are very tiny. All that depends upon the fact that the etheric particles have not aligned right, yet, and placed themselves in the right order of how things should be.

 

What could be said about spiritual evolving towards Enlightenment is that you can never become the spiritual icon that you carry within inside of you and in your heart as the perfect example of Spirituality. That specific Master or God, female Master or Goddess, that your own beliefs have led you to, the ones that you look up to and believe in within your deepest of your being cannot be duplicated. It is most likely that you will become something totally different because it is enough with one Archangel Michael, one St. Germain, one Jesus, and one Mother Mary, etc. These and other Masters, Gods and Goddesses stand for something very special and they have their specific energies and forces that they work with. But you and I will stand for something special, but with our own energies and forces to work with when we are fully grown. And you and I will become as unique as our idealistic spiritual icons. But we will become it, in our own way, because everyone is different and everyone is unique. We are all separate pieces and highly unique. We are small pieces in life’s enormous puzzle, where no piece should be looking the same as another.

 

 

© 2007-2019 BETINAS HEALING All Rights Reserved

 

For more information feel free to contact Betina